W sprawie zmiany rozkładu czasu pracy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernichowie  oraz zmiany rozkładu czasu pracy pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w  Czernichowie .

Na podstawie § 11 Statutu  Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernichowie nadanego Uchwałą nr XIII/110/03 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 września 2003 r. oraz § 7 pkt. 2 regulaminu organizacyjnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w  Czernichowie, zarządzam, co następuje:

 

  • 1.1.   Dokonuje się zmiany rozkładu czasu pracy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernichowie  w grudniu 2019 r. w następujący sposób:
  • w dniu 14 grudnia 2019 r. (sobota) – zakład czynny w godzinach od 7.30 do 15.30;
  • w dniu 24 grudnia 2019 r. (wtorek) – zakład
  1. Informacja o zmianach opisanych w ust. 1 i 2 zostanie podana do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej ZGK.
  • 2.1.   Wyznaczam 14 grudnia 2019 r. (sobota ) dniem pracy dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernichowie; praca w tym dniu odbywać się będzie w godzinach od 7.30 do 15.30.
  1. Wyznaczam 24 grudnia 2019 r. (wtorek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernichowie.
  2. Informację o zmianie organizacji pracy, o której mowa w ust. 1 - 2, podaje się pracownikom do wiadomości w trybie obiegowym, nie później niż do 08 grudnia 2019 r.
  • 3.Wykonanie zarządzenia powierzam Głównej Księgowej  .
  • 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.