Zakład Gospodarki Komunalnej w Czernichowie informuje, że od dnia 16 grudnia 2020 roku obowiązują nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Czernichów, zatwierdzone decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: KR.RZT.70.32.2020 z dnia 16 listopada 2020 roku. Od 16 grudnia 2020 roku nie będą stosowane dopłaty z budżetu Gminy Czernichów do taryfowych grup odbiorców. Aktualny ceny i stawki opłat znajdują się w zakładce taryfy.