Zarządzenie nr 1/2021

Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernichowie

z dnia 5 maja 2021 r.

w sprawie: ustalenia dni wolnych od pracy w zamian za święta przypadające w sobotę 1 maja 2021 r. oraz 25 grudnia 2021 r.

Na podstawie § 8 Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernichowie nadanego Uchwałą nr XIII/110/03 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 września 2003 r., w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (T. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) oraz art. 1 pkt 1 lit. m ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (T. j. Dz. U. 2020 r. poz. 1920.), zarządzam, co następuje:

§1 Ustala się dzień 4 czerwca 2021 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernichowie w zamian za święto przypadające w sobotę 1 maja 2021 r. oraz dzień 24 grudnia 2021 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernichowie w zamian za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021 r.

§2 Informację o tym, że w dniu 4 czerwca 2021 r. oraz 24 grudnia 2021 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Czernichowie będzie nieczynny, podaje się do wiadomości pracownikom w trybie obiegowym oraz do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie na stronie internetowej ZGK w Czernichowie.

§3 Wykonanie zarządzenia powierzam głównej księgowej.

 

+ Zarządzenie nr 1/2021 (PDF)