Zarządzenie nr 2/2021

Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernichowie

z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie: ograniczenia wykorzystywania wody z sieci wodociągowej wyłącznie do celów bytowych.

Na podstawie § 8 Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernichowie nadanego Uchwałą nr XIII/110/03 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 września 2003 r. oraz na podstawie § 13 ust. 6 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na teranie Gminy Czernichów, przyjętego uchwałą rady Gminy Czernichów nr L.474.2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r., w związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami powietrza oraz zwiększonym poborem wody z gminnej sieci wodociągowej Zakład Gospodarki Komunalnej w Czernichowie wprowadza następujące ograniczenia świadczenia usług:

§ 1. Wprowadza się ograniczenie świadczenia usług polegające na możliwości wykorzystywania wody z sieci wodociągowej wyłącznie do celów bytowych. Zakazuje się używania wody z gminnej sieci wodociągowej do podlewania ogrodów, napełniania basenów, mycia samochodów oraz wszelkich innych celów poza bytowymi.

§ 2.  Ograniczenie to jest konieczne dla zapewnienia odpowiedniego ciśnienia wody w sieci wodociągowej oraz uniknięcia przerw w jej dostawie dla wszystkich użytkowników.

§ 3. Ograniczenie obowiązuje do odwołania.