Zakład Gospodarki Komunalnej w Czernichowie ogłasza nabór na wolne stanowisko technologa. Praca na oczyszczalni ścieków w Wołowicach w pełnym wymiarze czasu pracy, liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba.

Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- dobry stan zdrowia,

- wykształcenie wyższe kierunkowe: inżynieria środowiska, etc.,

- znajomość procesów i metod oczyszczania ścieków,

- umiejętność wykonywania podstawowych analiz laboratoryjnych ścieków surowych oraz oczyszczonych,

- dobra organizacja pracy oraz samodzielność,

- umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- prawo jazdy kat.B.

Wymagania dodatkowe:

- praktyczna znajomość obsługi urządzeń oczyszczalni ścieków,

- doświadczenie na podobnym stanowisku.

Zakres obowiązków:

- kontrolowanie oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesów oczyszczania ścieków,

- monitorowanie jakości oraz ilości zanieczyszczeń dopływających do oczyszczalni ścieków,

- kontrolowanie pracy oraz nadzór nad prawidłową eksploatacją urządzeń oraz instalacji
w poszczególnych obiektach technologicznych oczyszczalni ścieków,

- zapewnienie przeglądów okresowych urządzeń,

- prowadzenie dokumentacji / książki eksploatacji oczyszczalni ścieków,

- prowadzenie sprawozdawczości w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- curriculum vitae,

- kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje i staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,

- oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,

- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym lub złożyć osobiście w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernichowie.

Oferty należy złożyć w nieprzekraczającym terminie do dnia: 26.11.2021 r

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie (telefonicznie) o terminie rozmów kwalifikacyjnych.

Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.

Złożonych dokumentów Zakład Gospodarki Komunalnej nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone 1 miesiąc po zakończeniu naboru.

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Czernichowie

ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów

Dane będą przetwarzane do celów rekrutacji pracowników. Udostępnienie danych nie jest przewidywane. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z: ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 21, poz 94 z późn. zm.) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).

UWAGI:

Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podawania przyczyny.