Zarządzenie nr 1/2023
Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernichowie
z dnia 27.04.2023 r.

 

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernichowie w dniu 2 maja 2023 r.

 

Na podstawie §11 Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernichowie nadanego Uchwałą nr XIII/110/03 Rady Gminy Czernichów z dnia 26 września 2003 r. oraz §7 pkt. 2 regulaminu organizacyjnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernichowie, zarządzam,
co następuje:

1. Ustalam dzień 2 maja 2023 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernichowie.

2. Wyznaczam 17 czerwca 2023 r. (sobota) dniem pracy dla pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernichowie. Praca w tym dniu odbywać się będzie w godzinach od 7:30 do 15:30.

3. Informacja o zmianach opisanych w §1 i 2 zostanie podana do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej zakładu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

4. Informację o zmianie organizacji pracy, o której mowa w §1 i 2 podaje się pracownikom do wiadomości w trybie obiegowym.

5. Wykonanie zarządzenia powierzam Głównej Księgowej Zakładu.

6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.