W dniu 25.01.2024 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi dla mieszkańców miejscowości Rybna, którzy zaopatrywani są w wodę z ujęcia Rybna Bednarze oraz wydał komunikat w tej sprawie. Komunikat w załączeniu. 

W dniu 24.01.2024 r. Zakład otrzymał informację o wynikach cząstkowego sprawozdania z badań jakości wody pobranej sieci wodociągowej Rybna Bednarze, gdzie stwierdzono obecność bakterii grupy Coli w ilości 6 NPL/100 ml wody. W badanej próbie nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli. Zakład niezwłocznie wydał komunikat do mieszkańców o konieczności stosowania środków zapobiegawczych przy korzystaniu z wody z przedmiotowej sieci wodociągowej.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Czernichowie informuje, iż przeprowadził działania naprawcze w celu przywrócenia właściwej jakości wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Rybna Bednarze, polegające na dodatkowej dezynfekcji i wypłukaniu sieci.

W dniu dzisiejszym zostały pobrane próby wody do badań w celu potwierdzenia jej przydatności do spożycia przez ludzi. Dalsze informacje zostaną przekazane niezwłocznie po uzyskaniu wyników badań.