Zarządzenie nr 2/2023
Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernichowie
z dnia 31.05.2023


w sprawie wprowadzenia cennika niektórych usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Czernichowie

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r poz. 40 z późn. zm.) oraz zarządzenia nr 70.2017 Wójta Gminy Czernichów z dnia 10 października 2017 r. w sprawie udzielenia kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernichowie pełnomocnictwa, zarządzam co następuje:


§ 1


Rozliczanie niektórych usług wodno –kanalizacyjnych świadczone przez ZGK odbywać się będzie na podstawie cennika niektórych usług ZGK stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.06.2023 r.

 

Załącznik do zarządzenia nr 2/2023

Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernichowie z dnia 31.05.2023

 

Cennik usług Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernichowie

 

Lp.

Rodzaj usługi

Wysokość opłaty netto

1.

Wymiana i plombowanie wodomierza głównego z przyczyn niezależnych od ZGK w Czernichowie

- średnica dn 15-20

- średnica powyżej dn 20

200,00 zł

- indywidualna wycena

2.

Wymiana i plombowanie podlicznika i wodomierza odbiorcy ( bez ingerencji w instalację)

200,00 zł

3.

Demontaż wodomierza głównego na okres zimowy

( na wniosek odbiorcy)

97,50 zł

4.

Montaż wodomierza po okresie zimowym

( na wniosek odbiorcy)

97,50 zł

5.

Dodatkowe plombowanie wodomierza

50,00 zł

6.

Zamknięcie, powtórne otwarcie przyłącza wodociągowego na zasuwie odbiorcy

120,00 zł

7.

Praca koparko-spycharki

155,68 zł/godz.

8.

Praca urządzenia ciśnieniowego na przyczepie do udrażniania kanalizacji ”WUKO”

95,00 zł/godz

Plus dojazd 30 zł

9.

Praca samochodu ciężarowego do z zabudową do udrażniania kanalizacji

206,56 zł/godz

Plus dojazd 76,00 zł

10.

Montaż urządzenia pomiarującego pobór wody z hydrantu

120,00 zł

Do powyższych cen należy doliczyć obowiązującą stawkę VAT