Zakład Gospodarki Komunalnej w Czernichowie powstał 1 kwietnia 1996 roku.
Zakład wykonuje zadania własne gminy tj. zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczeniu wody, natomiast przez zbiorowe odprowadzanie ścieków działalność polegającą na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków. Zakład Gospodarki Komunalnej w Czernichowie zajmuje się eksploatacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz eksploatacją obiektów gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czernichów.

Obecnie obsługujemy:

  • 137 km sieci wodociągowej
  • 83,4 km sieci kanalizacyjnej
  • 4040 przyłączy wodociągowych
  • 1356 przyłączy kanalizacyjnych

Ponadto posiadamy:

  • 20 studni
  • 11 ujęć wody
  • 2 stacje uzdatniania wody
  • 2 oczyszczalnie ścieków
  • 13 przepompowni ścieków.

Numer konta podstawowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernichowie

Getin Noble Bank

32 1560 0013 2016 8277 2000 0001

Numery kont indywidualnych podane są na fakturach wystawianych przez ZGK.