Oczyszczalnia ścieków w Wołowicach

Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Wołowice została oddana do eksploatacji w czerwcu 2011 roku. Projektowana wydajność I etapu budowy wynosiła Qśr.d = 720 m3/d. Oczyszczalnia w czasie I etapu była przystosowana do obsługi ładunku zanieczyszczeń 7300 RLM. W 2014 roku zakończono budowę II etapu i oddano do użytku. Obecna projektowana przepustowość oczyszczalni ścieków zwiększyła się do Qśr.d = 1250 m3/d przy RLM wynoszącym 14 950. Obiekt przeznaczony jest do odbioru ścieków z terenu gminy Czernichów, zarówno dopływających siecią kanalizacyjną jak i dowożonych taborem asenizacyjnym. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rów melioracyjny będący lewobrzeżnym dopływem rzeki Wisły.

Jest to oczyszczalnia typu SBR, czyli procesy zachodzą w wyznaczonych cyklach (fazach). Oczyszczalnia jest mechaniczno – biologiczna, która pracuje w oparciu o metodę osadu czynnego.

 

CZĘŚĆ MECHANICZNA

Pierwszym etapem oczyszczania ścieków jest sito pionowe skratek. Jego zadaniem jest oddzielenie zanieczyszczeń grubych tj. skratek.

Rys. Sito pionowe wraz z pompownią pierwszego stopnia.

 

Następnie ścieki przepływają do pompowni pierwszego stopnia, skąd tłoczone są do piaskownika. W urządzeniu tym następuje oddzielenie zawiesiny łatwo i trudno opadalnej. Dodatkowo piaskownik zintegrowany jest z komorą tłuszczownika, przy jego pomocy oddzielane są ze ścieków tłuszcze oraz substancje tłuszczo podobne.

Fot. Piaskownik poziom z zintegrowaną komorą tłuszczownika.

 

Ostatnim etapem mechanicznego oczyszczania ścieków jest zbiornik retencyjny. Ma on trzy główne zadania: retencjonowanie ścieków, uśrednienie ich składu oraz wstępne napowietrzenie.

 

Fot. Zbiornik retencyjny.

 

CZĘŚĆ BIOLOGICZNA I OSADOWA

Ścieki oczyszczone mechaniczne przepompowywane są do naprzemiennie pracujących reaktorów, w których rozpoczyna się biologiczne oczyszczanie ścieków. Główną rolę w biologicznym oczyszczaniu ścieków odgrywa wysoko obciążony osad czynny. Biologiczne oczyszczanie polega na stworzeniu naprzemiennych warunków tlenowych oraz niedotlenionych, dzięki którym zachodzą procesy nitryfikacji oraz denitryfikacji. Po tych procesach zachodzi sedymentacja, czyli oddzielenie osadu od ścieków oczyszczonych.

Fot. Reaktory biologiczne typu SBR.

 

Część osadu czynnego podawana jest do komory stabilizacji tlenowej, a następnie osad odwadniany jest na wirówce wywożony i utylizowany. Końcowym etapem jest dekantacja i spust ścieków oczyszczonych do odbiornika.

Fot. Wirówka odwadniająca.

CZĘŚĆ CHEMICZNA

Chemiczne oczyszczanie ścieków polega na usuwaniu fosforu metodą symultanicznego strącania przy zastosowaniu koagulantu PIX. W wyniku tego procesu następuje usunięcie zawiesiny oraz zanieczyszczeń organicznych.

Fot. Zbiornik koagulantu PIX

 

Fot. Stacja dozowania PIX

 

Ponadto oczyszczalnia ścieków wyposażona jest w laboratorium, w którym na bieżąco kontrolowane są parametry jakościowe ścieków pochodzących z oczyszczalni ścieków w Wołowicach oraz z Przegini Duchownej. Również analizie poddawana jest woda pitna pobierana ze stacji uzdatniania wody oraz z sieci.

Fot. Laboratorium.

 

+ Wyniki badań ścieków oczyszczonych - sierpień 2015