Czernichów, dnia 2017-12-18

Znak pisma: ZGK.271.2.2017

STRONA INTERNETOWA

BIP GMINY CZERNICHÓW

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Transport  i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (osad o kodzie 19 08 02, 19 08 01, 19 08 05) z oczyszczalni ścieków w Wołowicach i Przegini Duchownej  w roku 2018.; Nr sprawy: ZGK.271.2.2017.

Zamawiający – Gmina Czernichów, w imieniu którego działa Zakład Gospodarki Komunalnej w Czernichowie działając na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) /Pzp/ informuję, iż:

  1. w dniu 18.12.2017 r., o godz. 12:30 dokonano publicznego otwarcia ofert,
  2. kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 200 000,00 zł, w tym na sfinansowanie:
    1. zadania 1: 50 000,00 zł;
    2. zadania 2 150 000,00 zł,
  3. zestawienie złożonych ofert wraz z ceną, terminem wykonania zamówienia, okresem gwarancji i warunkami płatności zawartymi w ofertach:

Zadanie nr 1: Transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (osad o kodzie 19 08 01 i 19 08 02) z oczyszczalni ścieków w Wołowicach i Przegini Duchownej w roku 2018

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena brutto Termin wykonania zamówienia Okres gwarancji Warunki płatności
1. BM Recykling Sp. z o. o. ul. Tkacka 30, 34-120 Andrychów 49 680,00 od 01.01.2018 r. lub od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 r. - Zapłata będzie dokonana przelewem bankowym na konto wskazane na fakturach, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury miesięcznej. Wynagrodzenie za świadczenie usługi będzie wynikało z iloczynu ilości Mg rzeczywiście odebranych i zagospodarowanych ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oraz ceny jednostkowej, zgodnie ze złożoną ofertą

Zadanie nr 2: Transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (osad o kodzie 19 08 05) z oczyszczalni ścieków
w Wołowicach i Przegini Duchownej w roku 2018

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena brutto Termin wykonania zamówienia Okres gwarancji Warunki płatności
1. BM Recykling Sp. z o. o. ul. Tkacka 30, 34-120 Andrychów 141 750,00 od 01.01.2018 r. lub od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 r. - Zapłata będzie dokonana przelewem bankowym na konto wskazane na fakturach, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury miesięcznej. Wynagrodzenie za świadczenie usługi będzie wynikało z iloczynu ilości Mg rzeczywiście odebranych i zagospodarowanych ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oraz ceny jednostkowej, zgodnie ze złożoną ofertą

Kierownik Zakładu Gospodarki

Komunalnej w Czernichowie

mgr inż. Paweł Kotula