Czernichów, dnia 2017-12-18

Znak pisma: ZGK.271.2.2017

STRONA INTERNETOWA

BIP GMINY CZERNICHÓW

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Transport  i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (osad o kodzie 19 08 02, 19 08 01, 19 08 05) z oczyszczalni ścieków w Wołowicach i Przegini Duchownej  w roku 2018.; Nr sprawy: ZGK.271.2.2017.