Zarządzenie nr 3/2018

Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernichowie

z dnia 1 grudnia 2018 r.

w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych sektorowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Czernichowie, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Na podstawie § 8 ust. 1 Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernichowie z dnia 26 września 2003 r. oraz art. 44 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam „Regulamin udzielania zamówień publicznych sektorowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Czernichowie” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam wszystkim pracownikom, którzy będą wykonywali czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań objętych procedurą i zobowiązuję do przestrzegania zasad w nim zawartych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Zarządzenia nr 3/2018

Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernichowie

z dnia 1 grudnia 2018 r.

 

Regulamin udzielania zamówień publicznych sektorowych podprogowych
przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Czernichowie

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Postanowienia niniejszego regulaminu stosuje się do zamówień sektorowych udzielanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Czernichowie /dalej ZGK w Czernichowie/ na dostawy, usługi lub roboty budowlane, których wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro i nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, do których zgodnie z treścią przepisów Działu III., Rozdziału 5 – art. 132 i następne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) /dalej ustawa/, nie stosuje się przepisów tej ustawy (zamówienia sektorowe podprogowe).

2. Postanowienia niniejszego regulaminu można stosować odpowiednio (z uwzględnieniem przepisów,
o których mowa w 
Dziale III Rozdziału 6 ustawy) do zamówień społecznych, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1. ustawy i równocześnie jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy dla zamówień klasycznych albo jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy dla zamówień sektorowych.

3. Postanowienia niniejszego regulaminu można odpowiednio stosować do zamówień, do których nie stosuje się ustawy i które nie zostały objęte odrębnymi regulaminami, instrukcjami lub procedurami udzielania zamówień zatwierdzonymi przez Kierownika Zamawiającego, bez względu na ich wartość.

4. W przypadku zamówień mieszanych tj. w części udzielanych w celu wykonywania działalności sektorowej oraz podlegającej ustawie wyboru formy dokonuje indywidualnie Kierownik Zamawiającego na podstawie oceny przedmiotu zamówienia oraz bieżących opinii UZP.

5. Przy stosowaniu niniejszego regulaminu do udzielania zamówień innych niż sektorowe, o których mowa
w niniejszym paragrafie, pomija się określenie „sektorowy”.

 

II. POSTĘPOWANIE W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
II.I. Zamówienia planowe i nieplanowe.

§ 2

1. Proces udzielania zamówień planowych jest uruchamiany przez Kierownika Zamawiającego po otrzymaniu wniosku o udzielenie zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Proces udzielania zamówień nie objętych planem zamówień jest uruchamiany przez Kierownika Zamawiającego wyłącznie przy spełnieniu poniższych przesłanek:

1)    przy dołożeniu należytej staranności, zamówienia takiego nie można było wcześniej przewidzieć, lub
2)    jeżeli nieudzielenie zamówienia mogłoby skutkować zagrożeniem zasad bezpieczeństwa lub zakłóceniem działalności przedsiębiorstwa.

 

II.II. Określenie wartości zamówienia

§ 3

Określenie wartości zamówienia następuje zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

II.III. Tryby postępowania

§ 4

1. W celu udzielenia zamówienia sektorowego o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszego regulaminu można prowadzić postępowanie w następujących trybach:

1)    przetarg sektorowy,
2)    negocjacje sektorowe,
3)    zapytanie o cenę sektorowe,
4)    zamówienie z wolnej ręki sektorowe,
5)    licytacja elektroniczna.

2.    Nazwy trybów postępowania przy odpowiednim stosowaniu niniejszego regulaminu do udzielania zamówień innych niż sektorowe to: przetarg, negocjacje, zapytanie o cenę, licytacja elektroniczna.
3.    Zamawiający może udzielać zamówień stosując inne tryby, poza wymienionymi w niniejszym regulaminie, stosując odpowiednio przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
4.    W przypadku zamówień publicznych dofinansowanych ze środków zewnętrznych Zamawiający musi stosować odpowiednie wytyczne i zasady obowiązujące w tych programach oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.IV. Przesłanki wyboru trybu


§ 5


1.    Przetarg sektorowy lub licytacja elektroniczna są podstawowymi trybami postępowania. Inne tryby postępowania można stosować wyłącznie w przypadkach określonych w niniejszym regulaminie.
2.    Negocjacje sektorowe można zastosować, gdy spełniona została co najmniej jedna z poniższych przesłanek:
1)    specjalistyczny charakter zamówienia ogranicza liczbę wykonawców mogących wykonać dane zamówienie,
2)    nie można z góry określić cech zamawianych dostaw lub usług, w taki sposób aby umożliwić wybór najkorzystniejszej oferty,
3)    w sytuacjach, w których ze względu na charakter przedmiotu zamówienia lub związanego z nimi ryzyka nie ma możliwości dokonania wcześniejszej ich wyceny.
3.    Zapytanie o cenę sektorowe można stosować, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych.
4.    Zamówienie z wolnej ręki sektorowe można zastosować, gdy spełniona została co najmniej jedna
z poniższych przesłanek:
1)    postępowanie było poprzedzone postępowaniem w trybie przetargu sektorowego, w którym nie wpłynęła żadna oferta lub wszystkie oferty podlegały odrzuceniu,
2)    postępowanie było poprzedzone postępowaniem w trybie zapytania o cenę sektorowym, w którym nie wpłynęła żadna oferta lub wszystkie oferty podlegały odrzuceniu,
3)    postępowanie dotyczy udzielenia zamówienia sektorowego awaryjnego. Za awarię należy rozumieć nagłe, nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie powodujące trwałą przerwę prowadzonych operacji lub utratę właściwości systemów lub elementów sytemu wymagające natychmiastowego usunięcia ze względów technologicznych, prawnych, społecznych lub innych i podjęcia natychmiastowych działań zabezpieczających i naprawczych w celu przywrócenia stanu sprzed awarii,
4)    zamówienie dotyczy zamówienia remontowego wykonywanego przy zamówieniu publicznym realizowanym przez innego Zamawiającego i zleconego wykonawcy wyłonionemu przez tego Zamawiającego (np. Gminę Czernichów, Powiat Krakowski, Samorząd Województwa Małopolskiego) lub jego podwykonawcy,
5)    zamówienie dotyczy zamówienia remontowego będącego zamówieniem towarzyszącym zamówieniu awaryjnego i jest wynikiem złego stanu infrastruktury wodociągowej lub kanalizacyjnej w bezpośrednim sąsiedztwie wykonywanego zamówienia awaryjnego,
6)    zamówienie może być udzielone tylko jednemu wykonawcy z przyczyn technicznych, o obiektywnym charakterze lub z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów,
7)    w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest  zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości,
8)    w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówienia na dodatkowe dostawy, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących instalacji, jeżeli zmiana wykonawcy zobowiązywałaby Zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji,
9)    zamówienie dodatkowe na usługi lub roboty budowlane, udziela się dotychczasowemu wykonawcy, z tym, że łączna wartość zamówień dodatkowych, nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia podstawowego, a jego wykonanie stało się niezbędne na skutek sytuacji, której wcześniej nie dało się przewidzieć oraz gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego,
10)    dla zamówień podobnych i dodatkowych o wartości przedmiotu zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro stosuje się tryb przewidziany dla tej grupy zamówień,
11)    w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej,
12)    przeprowadzono konkurs, w którym nagrodą było zaproszenie do negocjacji autora wybranej pracy konkursowej,
13)    możliwe jest udzielenie zamówienia na dostawy na szczególnie korzystnych warunkach w związku z likwidacją działalności innego podmiotu, postępowaniem egzekucyjnym albo upadłościowym,
14)    w związku z trwającymi przez bardzo krótki okres szczególnie korzystnymi okolicznościami możliwe jest udzielenie zamówienia po cenie znacząco niższej od cen rynkowych.
5.    Tryb negocjacji sektorowych lub zamówienie z wolnej ręki sektorowe może być zastosowany również, gdy zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
1)    jeżeli przedmiotem zamówienia są usługi społeczne i inne szczególne usługi wymienione w załączniku do dyrektyw, o których mowa w dziale III rozdział 6 Ustawy,
2)    w uzasadnionych przypadkach, w szczególności, jeżeli zastosowanie innego trybu mogłoby skutkować co najmniej jedna z następujących okoliczności:
a)    naruszeniem zasad celowego, oszczędnego i efektywnego dokonywania wydatków,
b)    naruszeniem zasad dokonywania wydatków w wysokości i w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań
c)    poniesieniem straty w mieniu publicznym,
d)    uniemożliwieniem terminowej realizacji zadań.

II.V. Zatwierdzenie trybu, dokumentacji postępowania oraz wyboru oferty. Forma i język postępowania.


§ 6


1.    Zatwierdzenia wyboru trybu postępowania, dokumentacji postępowania oraz wyboru oferty, dla zamówień objętych niniejszym regulaminem dokonuje Kierownik Zamawiającego.
2.    Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w niniejszym Zarządzeniu prowadzi  się z zachowaniem formy pisemnej.
3.    Oferty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują, zgodnie z wyborem Zamawiającego, pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4.    Forma pisemna jest zawsze dopuszczalna.
5.    Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
6.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wyrazić zgodę na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane.
7.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może sporządzać dokumenty oraz dokonywać niektórych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w szczególności prowadzić dialog, dodatkowo również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym lub języku kraju, w którym zamówienie jest udzielane.

II.VI. Warunki udziału w postępowaniu


§ 7


1.    O udzielenie zamówienia sektorowego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1)    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2)    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3)    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4)    nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2.    Zamawiający nie może określać warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.
3.    Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenia zamówienia, ustanawiając pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4.    Z postępowania o udzielenia zamówienia wyklucza się:
1)    wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
2)    wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
3)    wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4)    osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
5)    spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6)    spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7)    spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8)    osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku,  przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9)    podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
10)    wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt. 1-3. niniejszego regulaminu.
5.    Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
1)    wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się, w celu sporządzenia oferty, osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki sektorowego z przyczyn technicznych, o obiektywnym charakterze lub z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów;
2)    złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
3)    nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem § 7 ust. 10;
4)    nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
6.    Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
7.    Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
8.    W postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać od wykonawców dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
9.    Zamawiający może żądać również dokumentów wskazanych w przepisach Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, wydanego na podstawie ustawy, jak również innych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli jest to niezbędne do oceny spełniania przez wykonawców tych warunków.
10.    Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym paragrafie, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli oświadczenia lub dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że pomimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania; Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń lub dokumentów.
11.    Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2), a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający może żądać od wybranego wykonawcy przedstawienia w stosunku do tych podmiotów dokumentów, których wymagał od wykonawcy.

II.VII. Przetarg sektorowy


§ 8


1.    Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu sektorowego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu na stronie internetowej. Ogłoszenie o zamówieniu lub informacja o ogłoszeniu o zamówieniu może być dodatkowo opublikowane w inny sposób w szczególności na tablicy ogłoszeń Zamawiającego, w dzienniku lub piśmie branżowym o zasięgu lokalnym lub ogólnopolskim. Informacja o ogłoszeniu o przetargu zawiera co najmniej firmę (nazwę) oraz adres Zamawiającego, tryb udzielenia zamówienia i podstawę prawną jego zastosowania, krótki opis przedmiotu zamówienia oraz adres strony internetowej, na której umieszczono pełną wersję ogłoszenia.
2.    W ogłoszeniu o przetargu sektorowym należy określić czas, miejsce, przedmiot oraz warunki przetargu sektorowego albo wskazać sposób udostępnienia tych warunków.
3.    Szczegółowe warunki przetargu sektorowego zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (specyfikacja). W przetargu mogą zostać wyodrębnione etapy postępowania w tym etap składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, etap składania ofert wstępnych, etap negocjacji z wykonawcami uczestniczącymi w postępowaniu.
4.    Specyfikacja zawiera co najmniej:
1)    firmę (nazwę) oraz adres Zamawiającego;
2)    tryb udzielenia zamówienia;
3)    opis przedmiotu zamówienia;
4)    opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składnie ofert częściowych;
5)    informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień;
6)    termin wykonania zamówienia;
7)    opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków;
8)    informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy;
9)    informację o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów z podaniem adresy poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się pocztą elektroniczną;
10)    wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami;
11)    wymagania dotyczące wadium;
12)    termin związania ofertą;
13)    opis sposobu przygotowywania ofert;
14)    miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;
15)    opis sposobu obliczenia ceny;
16)    informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym, a wykonawcą;
17)    opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert;
18)    informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia;
19)    wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
20)    istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach;
21)    pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
5.    Zamawiający zamieszcza specyfikację na stronie internetowej Zamawiającego od dnia ogłoszenia postępowania.
6.    Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 4 dni przed terminem składania ofert. Treść wyjaśnienia przekazywana jest wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania.
7.    W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji. Dokonaną modyfikację przekazuje się jednocześnie wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację, a jeżeli specyfikacja jest udostępniania na stronie internetowej, zamieszcza się także na tej stronie.
8.    Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu sektorowego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego.
9.    Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie.
10.    Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert nie krótszy niż 7 dni. Wyznaczony termin na składanie ofert powinien zapewnić wykonawcom odpowiedni czas na zapoznanie się z opisem przedmiotu zamówienia, oraz przygotowanie i złożenie oferty.
11.    Zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium. Kwotę wadium określa się w granicach do 3% wartości zamówienia.
12.    W kwestiach dotyczących wadium, nie uregulowanych w niniejszym paragrafie, stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
13.    Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o dokonaniu wyboru oferty  na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń.

II.VIII. Negocjacje sektorowe


§ 9


1.    Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie negocjacji sektorowych, wysyłając zaproszenie do co najmniej trzech wykonawców, chyba, że ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia jest tylko dwóch mogących je wykonać.
2.    Dopuszcza się możliwość, iż wszczęcie postępowania w trybie negocjacji sektorowych zostanie poprzedzone publicznym ogłoszeniem o zamówieniu celem pozyskania zgłoszeń od potencjalnych wykonawców. Zamawiający w takim przypadku skieruje zaproszenia do negocjacji do wybranych wykonawców.
3.    Zaproszenie do negocjacji zawiera co najmniej:
1)    nazwę (firmę) i adres Zamawiającego;
2)    określenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych;
3)    informację o możliwości złożenia oferty wariantowej;
4)    termin wykonania zamówienia;
5)    opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;
6)    określenie trybu zamówienia i podstawy prawnej jego zastosowania;
7)    kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
8)    miejsce i termin negocjacji z Zamawiającym.
4.    Wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje, a także dokumenty związane z negocjacjami sektorowymi dostarczane są wykonawcom na równych zasadach.
5.    Prowadzone negocjacje mają charakter poufny. Żadna ze stron nie może ujawnić bez zgody drugiej strony informacji technicznych i handlowych objętych negocjacjami.
6.    Po negocjacjach Zamawiający może dokonać zmiany będących przedmiotem negocjacji wymagań technicznych i jakościowych dotyczących przedmiotu zamówienia oraz warunków umowy w sprawie zamówienia sektorowego a także zmiany kryteriów oceny ofert oraz ich znaczenia.
6a. W postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji, w celu zwiększenia konkurencji Zamawiający może zaprosić do negocjacji dodatkowych wykonawców, aby zastąpić wykonawców, którzy nie wzięli udziału w prowadzonym postępowaniu lub zostali z niego wykluczeni. Zaproszenie do negocjacji dodatkowych wykonawców jest dopuszczalne przed przekazaniem wykonawcom zaproszenia do składania ofert ostatecznych zawierających cenę.
7.    Po przeprowadzeniu negocjacji Zamawiający zwraca się do wszystkich wykonawców, z którymi prowadził negocjacje, o złożenie ofert ostatecznych zawierających cenę. Do zaproszenia do składania ofert ostatecznych Zamawiający dołącza specyfikację.
8.    Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający spośród złożonych ofert wybiera ofertę najkorzystniejszą.
9.    Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przygotowanie
i złożenie oferty.
10.    O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu wskazując firmę (imię i nazwisko lub nazwę oraz formę prawną) oraz adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, a także cenę.
11.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio zapisy niniejszego regulaminu dotyczące przetargu sektorowego, za wyjątkiem zapisów o ogłoszeniach.


II.IX Zapytanie o cenę sektorowe


§ 10


1.    Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania o cenę sektorowe, zapraszając do składania ofert co najmniej trzech wykonawców, świadczących w ramach prowadzonej przez nich działalności dostawy lub usługi będące przedmiotem zamówienia. Jeżeli ze względu na szczególny rodzaj zamawianych dostaw lub usług, nie jest możliwe przesłanie zaproszeń do trzech wykonawców, dopuszczalne jest zaproszenie mniejszej liczby wykonawców, lecz nie mniej niż dwóch.
2.    Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przygotowanie i złożenie oferty, nie krótszego niż 3 dni.
3.    Szczegółowe warunki postępowania każdorazowo kierowane do wykonawców określa zaproszenie do złożenia oferty.
4.    Zaproszenie do złożenia oferty zawiera co najmniej:
1)    firmę (nazwę) oraz adres Zamawiającego;
2)    tryb udzielenia zamówienia;
3)    opis przedmiotu zamówienia;
4)    opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych;
5)    termin wykonania zamówienia;
6)    opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;
7)    informację o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów z podaniem adresy poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się pocztą elektroniczną;
8)    wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami;
9)    termin związania ofertą;
10)    opis sposobu przygotowywania ofert;
11)    miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;
12)    opis sposobu obliczenia ceny;
13)    informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą;
14)    opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert;
15)    informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
16)    istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach;
17)    pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
5.    Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.
6.    Zamówienia udziela się wykonawcy który zaoferował najniższą cenę brutto zamówienia.
7.    O wyborze oferty Zamawiający zawiadamia niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. Do wykonawcy, którego oferta została wybrana, Zamawiający skieruje pisemne oświadczenie o wyborze i przyjęciu oferty.
8.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio zapisy niniejszego regulaminu dotyczące przetargu sektorowego, za wyjątkiem zapisów o ogłoszeniach.

II.X. Zamówienie z wolnej ręki sektorowe


§ 11


1.    Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki sektorowe zapraszając wykonawcę do negocjacji w sprawie udzielenia zamówienia.
2.    Zamawiający może od negocjacji odstąpić, jeżeli wykonawca zaakceptuje warunki udzielenia zamówienia podane w zaproszeniu a cena oferowana przez wykonawcę nie przekracza kwoty jaką Zamawiający zaplanował przeznaczyć na sfinansowanie danego zamówienia.
3.    Prowadzone negocjacje mają charakter poufny. Żadna ze stron nie może ujawnić bez zgody drugiej strony informacji technicznych i handlowych objętych negocjacjami.

II.XI. Licytacja elektroniczna


§ 12


1.    Licytacja elektroniczna to tryb udzielenia zamówienia, w którym za pomocą narzędzia informatycznego (platformy aukcyjnej / licytacyjnej) w trybie bezpośredniego połączenia, Wykonawcy składają kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia), podlegające automatycznej klasyfikacji.
2.    Zamawiający wszczyna licytację elektroniczną zamieszczając ogłoszenie na stronie internetowej oraz na stronie, na której będzie prowadzona licytacja.
3.    Licytacja elektroniczna może zostać przeprowadzona, jeżeli liczba dopuszczonych Wykonawców jest nie mniejsza niż 2.
4.    Odstępuje się od licytacji elektronicznej w sytuacji, gdy zachodzą przesłanki uzasadniające stwierdzenie, iż między Wykonawcami występują takie zależności formalne lub faktyczne, które mogą wpływać na konkurencyjność licytacji.  
5.    Szczegółowe zasady prowadzenia licytacji elektronicznej określa się w SIWZ (instrukcji, regulaminie) dla danego zamówienia.

II.XII. Wybór najkorzystniejszej oferty


§ 13


1.    Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2.    Oferta musi odpowiadać wymogom określonym w specyfikacji lub zaproszeniu do złożenia oferty.
3.    Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w specyfikacji lub zaproszeniu do złożenia oferty, jednak nie dłużej niż 60 dni od dnia otwarcia ofert.
4.    Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą o oznaczony okres. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
5.    Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.
6.    Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny i innych istotnych elementów ofert.
7.    Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie. Oferta złożona po terminie nie podlega zwrotowi.
8.    Zamawiający poprawia w tekście oferty:
1)    oczywiste omyłki pisarskie,
2)    omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3)    inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
9.    Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1)    jej treść nie odpowiada treści specyfikacji lub zaproszenia do złożenia oferty z zastrzeżeniem § 13 ust. 8;
2)    jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozu¬mieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
3)    zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
4)    została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
5)    wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w § 13 ust. 8;
6)    jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
7)    wykonawca został wykluczony z postępowania.
9.    Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji lub zaproszeniu do złożenia oferty.
10.    Kryteriami oceny ofert są albo cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
11.    Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej.
12.    Do postępowań o udzielenie zamówienia, których przedmiotem są usługi społeczne, nie stosuje się przepisów dotyczących zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy.
13.    Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej ze względu na to, iż dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
14.    Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
15.    Postępowanie unieważnia się, jeżeli:
1)    nie wpłynęła żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu;
2)    nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy nie podlegającego wykluczeniu;
3)    wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
4)    cena najkorzystniejszej oferty albo oferta z najniższą ceną przekracza kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
5)    postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy.
15.    Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie powiadomić na piśmie wykonawców biorących udział w postępowaniu o jego wyniku albo o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru. Zamawiający informuje wybranego wykonawcę o miejscu i terminie zawarcia umowy oraz o dokumentach, jakie ma dostarczyć, a także o formalnościach, które ma dopełnić przed zawarciem umowy.
16.    Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia sektorowego w terminie nie krótszym niż 4 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia sektorowego przed upływem terminu, o którym mowa, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.
17.    Umowa zawierana jest w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia sektorowego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki określone w ust. 14.
18.    W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, niezależnie od jego przyczyny, wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego

II.XIII. Dokumentacja postępowania


§ 14


1.    W postępowaniu, sporządza się protokół, który zawiera co najmniej:
1)    opis przedmiotu zamówienia;
2)    uzasadnienie zastosowania przez Zamawiającego trybu udzielenia zamówienia innego niż przetarg sektorowy,
3)    firmę (imię i nazwisko lub nazwę oraz formę prawną) i adresy wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4)    cenę oraz inne elementy istotne każdej z ofert;
5)    wskazanie wybranej oferty, wraz z ceną ofertową i uzasadnieniem wyboru oferty;
2.    Dla wykonawców uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia dokumentacja postępowania jest jawna od chwili zakończenia postępowania, a oferty są jawne od chwili ich otwarcia. Dokumentację postępowania, w tym oferty, udostępnia się do wglądu na wniosek wykonawcy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca potwierdza pisemnie fakt udostępnienia mu dokumentacji postępowania.
3.    Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz adresów wykonawców, a także informacji dotyczących ceny i innych istotnych elementów ofert, o których Zamawiający poinformował w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszeniu do negocjacji lub w zaproszeniu do złożenia oferty, że będą podawane podczas otwarcia ofert.
4.    Dokumentację postępowania Zamawiający przechowuje przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jej nienaruszalność.

II.XIV. Umowy w sprawie zamówień sektorowych


§ 15


1.    Umowy zawiera się na czas określony, na okres nie dłuższy niż 4 lata.
2.    Umowy podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. Nie udostępnia się części umów zawierających informacje zastrzeżone.
3.    Zamawiający może zawrzeć umowę ramową po przeprowadzeniu postępowania, stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielenia zamówienia w trybie przetargu sektorowego lub negocjacji sektorowych poprzedzonych publicznym ogłoszeniem o zamówieniu.
4.    Celem umowy ramowej jest ustalenie warunków na jakich mogą być zawierane umowy realizacyjne (wykonawcze) w okresie jej obowiązywania.
5.    Umowę ramową zawiera się z jednym lub wieloma Wykonawcami. Liczbę Wykonawców, z którymi zostanie zawarta umowa określa się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6.    Nie można wykorzystywać umowy ramowej do ograniczania konkurencji.
7.    Zamawiający zawiera umowę realizacyjną, której przedmiot jest objęty umową ramową z Wykonawcą,
z którym zawarł umowę ramową, poprzez zaproszenie do złożenia oferty realizacyjnej.
8.    W przypadku, umowy ramowej zawartej z więcej niż jednym Wykonawcą w zaproszeniu do złożenia oferty realizacyjnej należy zawrzeć informację o kryteriach wyboru złożonych ofert realizacyjnych. Zamawiający nie może dokonać zmiany kryteriów oceny ofert określonych w umowie ramowej.
9.    Złożenie ofert realizacyjnych może być poprzedzone przeprowadzeniem negocjacji.
10.    Oferty realizacyjne, nie mogą być mniej korzystne od oferty złożonej w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej.
11.    Zaproszenia do złożenia oferty realizacyjnej oraz oferty realizacyjne  mogą być składane w formie pisemnej, drogą faksową lub  elektroniczną.

III. ŚRODKI ODWOŁAWCZE


§ 16


1.    W postępowaniach o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 30 000 euro, wykonawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
2.    Protest przysługuje od momentu wszczęcia postępowania na następujące czynności Zamawiającego:
1)    na warunki postępowania w sprawie udzielenia zamówienia określone w specyfikacji lub zaproszeniu,
2)    na modyfikacje i zmiany warunków udzielenia zamówienia,
3)    na wykluczenie protestującego wykonawcy z postępowania,
4)    na odrzucenie oferty protestującego wykonawcy,
5)    na wybór wykonawcy w postępowaniu.
3.    Protest wnosi się w terminie 3 dni od dnia, w którym wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jego wniesienia.
4.    Protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się nie później niż 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
5.    Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.
6.    Protest wniesiony po terminie Zamawiający odrzuca bez rozpatrzenia.
7.    Wniesienie protestu zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.
8.    O złożeniu protestu Zamawiający powiadamia niezwłocznie wykonawców uczestniczących w danym postępowaniu.
9.    Uczestnikami postępowania dotyczącego protestu stają się też wykonawcy, którzy w terminie 2 dni od dnia otrzymania zawiadomienia przystąpili do protestu. Wykonawca, który nie przystąpił do protestu, nie może następnie wnieść protestu, powołując się na te same okoliczności.
10.    Protest rozpatruje Kierownik Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie.
11.    Rozstrzygnięcie protestu następuje w formie decyzji, która jest ostateczna.
12.    Decyzja w sprawie rozstrzygnięcia protestu zawiera uzasadnienie, w którym podaje się przyczyny rozstrzygnięcia.
13.    W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub unieważnia postępowanie.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 17


1.    Za zgodą Kierownika Zamawiającego, dopuszcza się odstąpienie od przepisów niniejszego regulaminu w przypadku zamówień sektorowych o znaczeniu strategicznym dla Zamawiającego.
2.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.