Zarządzenie nr 4/2021

Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernichowie

z dnia 12 listopada 2021 r.

 

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Czernichowie.

 

 

Na podstawie § 8 ust. 1 Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernichowie z dnia 26 września 2003 r. oraz art. 44 ust. 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

1.Wprowadzam „Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Czernichowie” w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

2.Wykonanie zarządzenia powierzam wszystkim pracownikom, którzy będą wykonywali czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań objętych procedurą i zobowiązuję do przestrzegania zasad w nim zawartych.

3.Traci moc Zarządzenie nr 3/2018 Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czernichowie

z dnia 1 grudnia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych sektorowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Czernichowie, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych..

 

4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ NA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ W CZERNICHOWIE (PDF)