TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY CZERNICHÓW NA OKRES OD DNIA 01.06.2018r. do 31.05.2021r.

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena taryfy (netto) za okres Kwota dopłaty z budżetu gminy Cena (netto) ustalona dla odbiorców po udzieleniu dopłaty z budżetu gminy Jednostka miary

1.

Odbiorcy usług dla, których ilość wody ustala się na podstawie wskazań z wodomierza głównego. Cena za 1 m3 dostarczanej wody

4,90

0,62 4,28 zł/m3
  Stawka opłaty abonamentowej za każdy zainstalowany wodomierz. zł/kwartał

10,28

- -

2.

Odbiorcy usług dla, których ilość wody ustala się na podstawie wskazań z wodomierza głównego oraz wodomierza dodatkowego. Cena w zł za 1m3 dostarczonej wody

4,40

0,12 4,28 zł/m3
  Stawka opłaty abonamentowej za każdy zainstalowany wodomierz. zł/kwartał

22,01

- -

3.

Odbiorcy usług dla, których ilość ścieków ustala się jako równa ilości wody pobranej na podstawie wskazań z wodomierza głównego. Cena w zł za m3 odprowadzonych ścieków

5,66

0,58 5,08 zł/m3
  Stawka opłaty abonamentowej za każde urządzenie pomiarowe. zł/ kwartał

1,45

.

- -

4.

Odbiorcy usług dla, których ilość ścieków ustala się na podstawie wskazań z urządzenia pomiarowego. Cena w zł za m3 odprowadzonych ścieków

5,26

0,18 5,08 zł/m3
  Stawka opłaty abonamentowej za każde urządzenie pomiarowe. zł/ kwartał

11,73

- -

*Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, w wysokości określonej odrębnymi przepisami.